YATIRIMLARIMIZ TARİHÇE KÜLTÜREL FAALİYETLER SOSYAL HİZMETLER TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIF KAYITLARI ARŞİVİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIFLAR HAKKINDA VAKIF NASIL KURULUR? BEYANNAME VE BİLDİRİMLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ VGM ETİK KOMİSYONU HİZMET STANDARTLARI YAYINLAR PLAN, PROGRAM ve RAPORLAR İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI MALİ TABLOLAR
 
İhale İlanları
[11] Eski Eser Onarımı [2] Eski Eser Proje Temini [1] Bina Onarımı [4] Kiralık Gayrimenkuller [2] Yapım Onarım Karşılığı Kiralama [1] İhale İlanı İptali
İhale İlanları
 
 
 
 
 
 
 
Duyurular
Azınlık (Cemaat) Vakıflarıyla İlgili Yapılan Düzenlemeler
 

Azınlık (Cemaat) Vakfı

            

Türkiye’de yerleşik azınlıkların hakları Lozan Antlaşması ile teminat altına alınmıştır.
 
Bu çerçevede; 1935 yılında yürürlüğe giren Vakıflar Kanununa istinaden 1936 yılında azınlıklara altı ay süre verilerek beyanname vermeleri istenmiştir.

Beyanname veren vakıflara ait tüzel kişilikler günümüz hukukunda cemaat vakfı olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca tapuda kayıtlı mülk sahibinin kim olduğuna bakılmaksızın beyannamelerinde beyan ettikleri tüm taşınmazların kendi adlarına tapuda tescil edilmelerine imkan sağlanmıştır. Kısaca azınlıklar verdikleri beyanname ile hem cemaat vakfı olarak adlandırılmış, hem de sahip oldukları taşınmazları tapuya işleme imkanına kavuşmuşlardır.
 
Cemaat vakıfları 1936 yılından itibaren 1974 yılına kadar bağış, vasiyet ve satın alma yoluyla taşınmaz mal edinmişlerdir.
 
1974 tarihli Yargıtay kararı sonrası cemaat vakıflarınca 1936-1974 yılları arası bağış, vasiyet ve satın alma yoluyla edinilen taşınmazlar tekrar eski maliklerine iade edilmiş, bu malların bir kısmı Hazine, Vakıflar Genel Müdürlüğü veya üçüncü şahıslara geçmiştir.
 
Gerek  1936 beyannamelerinde beyan edilen taşınmazların tapuya tescillerinde yaşanan sorunlar, gerekse 1936’dan sonra edindikleri taşınmazların eski maliklerine devredilmesi ve benzer problemleri çözmek için ilk defa 2003 yılında AB uyum yasaları çerçevesinde düzenleme yapılmıştır.
 
Bu düzenleme ile
  -  365 adet taşınmaz mal, vakfı adına tescil edilmiştir.
      Ayrıca cemaat vakıflarınca,
  -  38 adet taşınmaz mal bağışı alınmış,
  -  12 adet taşınmaz mal satın alınmış.
  -  11 adet taşınmaz mal satılmış,
  -    4 adet taşınmaz mal kat karşılığı olarak değerlendirilmiştir.
 
2008 yılında yürürlüğe giren 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ile ;
1936 be­yan­na­me­le­rin­de ka­yıt­lı olup, ha­len ta­sar­ruf­la­rın­da bu­lu­nan nam-ı müs­te­ar veya nam-ı mev­hum­lar adı­na ta­pu­da ka­yıt­lı olan ta­şın­maz­lar ilemal edinememe gerekçesi ile Hazine ile Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçen taşınmazların vakıfları adına iadesi öngörülmüştür.
 
Bu düzenleme ile
·        181 adet taşınmaz mal vakfı adına tescil edilmiştir.
      Ayrıca;
·        150 adet taşınmazın tapuda isim tashihi yapılmak suretiyle mülkiyet sorunu çözümlenmiştir.
 
Yine cemaat vakıflarınca,
·        22 adet taşınmaz mal edinilmiştir.
·        Yurt dışından 1.277.736 USD, 224.773 EURO, 32.500 GBP, 55.985,18 TL nakdi bağış alınmıştır.
·        Atıl vaziyette kullanılmayan okul vasıflı 12 hayrat taşınmaz, gelir getirici akara dönüştürülmüştür.
 
Her iki düzenlemenin uygulaması esnasında görülen eksikliklerden, 1936 beyannamesinde kayıtlı olup, malik hanesi açık olan taşınmazlar, kamulaştırma, satış ve trampa dışındaki nedenlerle Hazine, Vakıflar Genel Müdürlüğü, belediye ve il özel idaresi adına kayıtlı taşınmazlar, kamu kurumları adına tescilli olan mezarlıkları ve çeşmelerin vakıfları adına tapuya tescilleri ile Cemaat vakıfları tarafından satın alınmış veya cemaat vakıflarına vasiyet edildiği veya bağışlandığı halde, mal edinememe gerekçesiyle Hazine veya Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tapuda kayıt edilen taşınmazlardan üçüncü şahıslar adına kayıtlı olan taşınmazların rayiç bedelinin vakıfları adına ödenmesi gibi sorunların çözümü için 5737 sayılı Vakıflar Kanununa 27.08.2011 tarihinde geçici 11. madde eklenmiştir.
 
Yapılan bu düzenleme ile cemaat vakıflarının 1936 beyannamesinde kayıtlı olan taşınmazları ile sonradan edinilen ve üçüncü şahıslara geçen taşınmazlarına ilişkin mülkiyet sorunları çözüme kavuşturulacaktır.
 
Cemaat vakıfları ile ilgili olarak Vakıflar Meclisinde yapılan görüşmelerde cemaat vakıflarını temsilen Vakıflar Meclis Üyesi seçilen Pandeli Laki Vingas da katkı sağlamaktadır.
 
 
 
GEÇİCİ MADDE 11 – Cemaat vakıflarının;
a)   1936 Beyannamesinde kayıtlı olup malik hanesi açık olan taşınmazları,
b) 1936 Beyannamesinde kayıtlı olup kamulaştırma, satış ve trampa dışındaki nedenlerle Hazine, Vakıflar Genel Müdürlüğü, belediye ve il özel idaresi adına kayıtlı taşınmazları,
c) 1936 Beyannamesinde kayıtlı olup kamu kurumları adına tescilli olan mezarlıkları ve çeşmeleri,
tapu kayıtlarındaki hak ve mükellefiyetleri ile birlikte bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on iki ay içinde müracaat edilmesi halinde, Meclisin olumlu kararından sonra, ilgili tapu sicil müdürlüklerince cemaat vakıfları adına tescil edilir.

Cemaat vakıfları tarafından satın alınmış veya cemaat vakıflarına vasiyet edildiği veya bağışlandığı halde, mal edinememe gerekçesiyle Hazine veya Genel Müdürlük adına tapuda kayıt edilen taşınmazlardan üçüncü şahıslar adına kayıtlı olanların Maliye Bakanlığınca tespit edilen rayiç değeri Hazine veya Genel Müdürlük tarafından ödenir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.”
 
 5737 sayılı Vakıflar Kanununun Geçici 11. Maddesinin uygulanmasına ilişkin yönetmelik 01/10/2011 tarih ve 28071 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
  
Ayrıca, Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce, gayri müslim vatandaşlarımız tarafından kullanılan ibadethaneler onarılmaktadır.
 
Onarımı Tamamlananlar
 • Çanakkale Gökçeada Aya Nikola Kilisesi
 • Hatay İskenderun Süryani Katolik Kilisesi
              (Vakıflar Meclisi kararıyla İstanbul Süryani Katolik Vakfına tahsis edildi.)
 • Hatay İskenderun Rum Katolik Kilisesi
              (Vakıflar Meclisi kararıyla Antakya Rum Katolik Kilisesi Vakfına tahsis edildi)
 • Diyarbakır Sur Ermeni Protestan Kilisesi
 • Diyarbakır Sur Ermeni Katolik Kilisesi
 
Onarımı Devam Edenler 
 • Edirne Merkez Havra(Büyük Sinagog)
 • Gaziantep Nizip Fevkani Kilisesi
 • Gaziantep Şahinbey Sinagog
 • Ayvalık Cunda Taksiyarhis (Ayanikola )Kilisesi
 • Gökçeada Yıldız Köy Manastırı
 • Gökçeada Ayamarina Rum Ortodoks Kilisesi
 
Onarımı Yapılacaklar
 • Samandağ Yoğunoluk Köyü Ermeni Kilisesi
 
Projesi Yapılacaklar
 • Kilis Merkez Havra
 • Hatay Yayladağı Rum Ortodoks Kilisesi
 • İskenderun Arsuz Maryo Hanna Kilisesi